หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บีที คอนเนค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 จากประสบการณ์ยาวนานมากกว่า
20 ปี ทางด้านเครื่องสำรองไฟและระบบไฟฟ้า บริษัท บีที คอนเนค จำกัด ได้จำหน่าย
และติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดตั้งแต่ 500VA ไปจนถึง 800KVA ให้แก่ผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ไม่ต่ำกว่า 10000 แห่งต่อปี ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและให้คำแนะนำด้าน
การวางระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ และการเลือกใช้
เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ที่เหมาะสมแก่ท่านและหน่วยงานของท่าน รวมไปถึงการดูแล
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่านมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ UPS BCN ®ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทางบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และสร้างสรรค์บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา