UPS
Thai | English             ติดต่อเรา
หน้าหลักประเมินผลความพึงพอใจ
  • ประเมินผลความพึงพอใจ


แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER
:
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
: ชื่อ แผนก วันที่
ลำดับที่
NO.
หัวข้อ
SUBJECT
ระดับความพึงพอใจ (Level)
ดีมาก
Excellent
4
ดี
Good
3
พอใช้
Fairly
2
ปรับปรุง
Improve
1
ความพอใจในตัวแทนฝ่ายขาย
1.
ความสะดวกในการติดต่อกับพนักงานขาย
2.
ความรวดเร็วในการเสนอราคา และนำเสนอสินค้า
3.
มนุษยสัมพันธ์และความสุภาพของพนักงานขาย
4.
การติดตามและเข้าเยี่ยมเยียนหลังการขาย
5.
ความรู้ ความสามารถในการนำเสนอข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความพอใจในการบริการของช่างบริการ
1.
ความสะดวกในการติดต่อฝ่ายบริการเมื่อมีปัญหา
2.
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เช่น การเข้าไปรับเครื่องซ่อม หรือการส่งช่างไปซ่อม
3.
ระยะเวลาที่ช่างใช้ในการแก้ปัญหาหรือซ่อมเครื่อง
4.
ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของช่างบริการ
5.
ความสุภาพของช่างบริการ
ความพอใจในการจัดส่งสินค้า
1.
สภาพของสินค้าที่ได้รับ (ถูกต้อง. สมบูรณ์. ครบถ้วน)
2.
ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย
3.
ความสุภาพของพนักงานจัดส่ง
ความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจโดยรวมต่อบริษัท
1.
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน ตรงตามความคาดหวัง
2.
ความพึงพอใจโดยรวมต่อ บริษัท บีที คอนเนค จำกัด

ข้อเสนอแนะ (COMMENTS)

หมายเหตุ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์กลับมาที่หมายเลข 02-374-6067 หรือ E-mail : info@btconnect.co.th

บริษัท บีที คอนเนค จำกัด 2220/72 ซอยรามคำแหง 36/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รวมคะแนน

เปอร์เซ็นต์